Blog

Op 13 augustus 2021 schreef Anita de Jong:

Mijn mening over drie stellingen rond ASS en onderwijs….


“Als de diagnose is gesteld is er pas echt sprake van een Autisme Spectrum Stoornis”

Kenmerken van ASS kunnen op jonge leeftijd maar ook pas op latere leeftijd duidelijk worden. Een echte diagnose is niet noodzakelijk voor hulp op school nu er Passend Onderwijs is maar voor een doorverwijzing naar Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs is een diagnose wel gewenst. Ook omdat je als ouders duidelijkheid wil over wat er met je kind of jongere aan de hand is of om de juiste plek binnen het onderwijs te vinden. Je leert kijken wat je kind nodig heeft. In de DSM 5 (dit is een wereldwijd systeem voor het beschrijven van alle mogelijke problemen die er bestaan) wordt beschreven wanneer er ondersteuning nodig is en hoeveel ondersteuning. Scholen werken met ondersteuningsprofielen en zien ASS niet meer zozeer als een beperking maar als een specifieke onderwijsbehoefte. Deze worden opgeschreven in een ontwikkelingsperspectief. Ouders van deze kinderen hebben voor dit document instemmingsrecht op het handelingsdeel (het ontwikkelingsperspectief).

“Scholen zijn goed ingesteld op kinderen of jongeren met ASS”

Dit zijn scholen die:
* de communicatie met ouders en andere zorgprofessionals ondersteunen,
* zorgen voor een goed klassenmanagement
het lesgeven op bepaalde plekken aanpassen aan leerlingen met ASS
oog hebben vooral voor de sociale problemen die jongeren met ASS kunnen hebben

De meeste tijd zijn scholen bezig de communicatie rond de ASS-leerling duidelijk te houden. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de interne begeleider of de zorgcoördinator.


“Het is de taak van ouders om het gesprek met school aan te gaan over hun kind met ASS”

Er zijn ouders met goede ervaringen en ouders met minder goede ervaringen.

Tips voor ouders voor gesprekken met school:
* Start het schooljaar met een startgesprek waarbij naast de mentor/groepsleerkracht ook de Interne Begeleider/Zorgcoördinator aanwezig is.

Maak praktische afspraken: Hoe? Wie? Wanneer? Waar? Wat?
* Bereid dit gesprek goed voor en voer dit gesprek het liefst met beide ouders.
* Houd er rekening mee dat de situatie in de klas andere eisen aan je kind stelt dan thuis, dus je kind kan op school ook echt ander gedrag laten zien.
* Zoek contact met andere ouders van kinderen met ASS om ervaringen uit te wisselen.
* Zoek na waar je als ouder recht op hebt zoals inzage in gegevens.

Tips voor scholen voor gesprekken met ouders:
* Zoek snel contact met de ouders bij vragen over bepaald gedrag van een kind.

* Maak afspraken om tussendoor te bespreken of de aanpassingen werken voor zowel de leerkracht/docent als het kind of de jongere zelf.
* Koppel ouders die daar behoefte aan hebben aan (meer ervaren) ouders.
* Houd een open blik naar ouders wat betreft hun betrokkenheid.
* Wees open en deel ook je twijfels en zorgen vanuit je professionele positie.